Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

BEST INSULATION AND INNOVATION FOAM CONSTURCTION

                 ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในด้านฉนวนกันความร้อน นานกว่าสิบปี ฉนวน EPS FOAM SHEET และ PU FOAM SHEET จึงเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนประหยัดพลังงาน และฉนวนดูดซับเสียง ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติโดยไม่มีสารพิษและผลข้างเคียงต่อสุขภาพมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน EPS FOAM SHEET  และ  PU FOAM SHEET เป็นฉนวนประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัติ จากองค์กรระหว่างประเทศ มาตรฐาน ASTM ,Underwriters Laboratories Inc ด้วยความรู้ประสบการณ์ และการบริการ ผู้ผลิตและติดตั้งฉนวนประหยัดพลังงานกันความร้อน กันความเย็น สำหรับโรงงาน โรงแรม โรงเรียน บ้านพักอาศัย และอาคารสูง   

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านขั้นตอนการผลิตอันทันสมัย  (ไม่ลามไฟ) มีค่านำทานความร้อน(ค่า K) ที่ต่ำ ทำให้สามารถป้องกันความร้อนที่สามารถผ่านเข้ามาในบ้านและอาคารได้ดี วัสดุ “ EPS FOAM SHEET  AND  PU FOAM SHEET” มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เพียง 0.028 -  0.036 w/mk  

จากประสบการ ในเรื่องฉนวนประหยัดพลังงานที่ได้คุ้นเคย มากกว่าสิบปี ทำให้มั่นใจในเรื่องการเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนประหยัดพลังงานที่ดี ความมีค่าการต้านทานความร้อนที่สูง จะช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้าน อาคารและสำนักงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่มีสารก่อมะเร็งช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงาน นอกจาก EPS FOAM และ PU FOAM จะมีคุณสมบัติในด้านความเป็นฉนวนที่ดีแล้ว โฟม EPS ยังเหมาะสำหรับนำไปใช้งานงานก่อสร้าง ซึ่งเราจะเรียกกันว่า โฟมก่อสร้าง”  ด้วยนวัตกรรมการนำโฟมไปใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งปรับระดับพื้นภายในอาคาร และสระว่ายน้ำ โฟมแทนไม้แบบ โฟมทุ่นลอยน้ำ โฟมผนัง ฯลฯ 

  

Copyright© 2015- All rights reserved