Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

 แพโฟม    

      จุดเด่นของการนำโฟมมาทำเป็นทุ่นแพลอยน้ำด้วย EPS FOAM   เป็นทุ่นรับน้ำหนักได้มาก ปลอดภัย  อายุการใช้งานนาน”  และเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่นำมาเป็นทุ่นประเภทอื่น โฟมสามารถตอบโจทย์การนำไปใช้งานได้ดี แต่เนื่องจากโฟมมีค่าการดูดซึมซับน้ำเพื่อให้อายุการใช้งานของทุ่นสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้น การเคลือบโฟมเป็นวิธีเพื่อลดการสัมพัสโดยตรงจากน้ำ การเคลือบโฟมมีหลายวิธี เช่น  การนำแผ่นไฟเบอร์กราสมาเคลือบปิดผิว การฉาบปูน และการนำเอาแผ่นพลาสติก PE มาหุ้ม 

         

การคำนวณการรับน้ำหนักของโฟมเมื่ออยู่ในน้ำ

 

                      โฟม 1 คิวบิคเมตรสามารถรับน้ำหนักได้ 900 กิโลกรัม 

 

 

 

โฟมที่เหมาะสมที่นำมาใช้เป็นทุ่น

 

ปิดผิวป้องกันการสัมพัสโดยตรงจากน้ำโฟมที่เหมาะสม  0.6N

 

ไม่ปิดผิวป้องการการสัมพัสจากน้ำโดยตรง โฟมที่เหมาะสม  1.0 – 2.0 N

Copyright© 2015- All rights reserved