Tel.086-338-9036 Fax.  034-410-916้ 

Email: asada@atcon.co.th

A.T.CON  INSULATION  COMPANY  LIMITED

ลักษณะการใช้งานเกี่ยวกับ

การตกแต่งและงานศิลป์

 

โฟมมีคุณสมบัติ เบา นิ่ม ตัดแต่งง่าย คุณสมบัติดังกล่าวตอบโจทย์สำหรับวงการงานศิลป์เป็นอย่างดีทั้งการนำโฟมไปใช้ในการทำต้นแบบ เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งทั้งบ้าน อาทิเช่น น้ำตกเทียม เป็นต้น  และรวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่ได้นำโฟมไปใช้ในงานตกแต่งสถานที่และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

 

Copyright© 2015- All rights reserved